مچ بند نئوپرنی آتل دار راد

۷۰,۵۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • سندرم تونل کارپال
  • آسیب مزمن بافت نرم ،پس از سانحه یا عمل جراحی مچ دست
  • فلج عصب رادیال
  • بی حرکتی در پیچ خوردگی های مچ دست
  • درمان محافظه کارانه التهاب تاندون و یا تنوسینوویت
  • آرتریت روماتویید
  • بی حرکتی بعد از عمل جراحی مچ
  • استئوآرتریت مچ