مچ بند شست دار نئوپرنی آتل دار راد

۸۲,۵۰۰ تومان

 • موارد استفاده :
 • التهاب تاندونی دکوروان
 • سندرم گیم کیپرز تامب
 • صدمات ناحیه اسکافویید
 • پارگی لیگامان های طرفی
 • سندرم تونل کارپال
 • آسیب مزمن بافت نرم ،پس از سانحه یا عمل جراحی مچ دست
 • بی حرکتی در پیچ خوردگی های مچ دست
 • درمان محافظه کارانه التهاب تاندون و یا تنوسینوویت
 • آرتریت روماتویید
 • بی حرکتی بعد از عمل جراحی مچ دست
 • استئوآرتریت مچ