آرنج بند نئوپرنی فنردار راد

۸۲,۴۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • ضعف آرنج
  • کشیدگی و پیچ خوردگی آرنج
  • بورسیت اوله کرانون
  • آسیب تاندونی
  • افیوژن مفصل و ورم ناشی از آرتریت و آرتروز
  • دررفتگی مفصل آرنج
  • التهاب مزمن بعد از عمل و سانحه