آرنج بند نئوپرنی راد

۷۲,۵۰۰ تومان

  • موارد استفاده :
  • ضعف آرنج
  • کشیدگی و پیچ خوردگی آرنج
  • بورسیت اوله کرانون
  • آسیب تاندونی
  • ورم های مزمن پس از عمل یا آسیب دیدگی